Rekomendacja Techniczna poświadcza profesjonalne przygotowanie rekomendowanych podmiotów gospodarczych i ich kadry pracowniczej do świadczenia usług zabezpieczenia technicznego.

POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH

udziela następujących Rekomendacji Technicznych:

  1. Rekomendacja Techniczna I stopnia
   • w zakresie instalowania i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych,
   • w zakresie doradztwa technicznego, konfiguracji oraz sprzedaży urządzeń zabezpieczenia technicznego.
  2. Rekomendacja Techniczna II stopnia
   • w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1 – 4 / klasy SA4 wg Normy Obronnej,
   • w zakresie doradztwa technicznego, konfiguracji oraz sprzedaży urządzeń zabezpieczenia technicznego.

WYMAGANIA:

 • koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,
 • rekomendacje i opinie rynkowe,
 • wykaz pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • wykaz pracowników, którzy ukończyli kurs odpowiedni dla rodzaju i stopnia rekomendacji organizowany przez Ośrodek Szkoleniowy PISA.

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW PROCEDUR REKOMENDACYJNYCH:

a) nieodpłatnie dla podmiotów gospodarczych – członków PISA wypełniających terminowo zobowiązania statutowe;
b) 2420,00 PLN netto dla podmiotów gospodarczych nie będących członkami PISA.

REGULAMIN

Rekomendacji Technicznych
Polskiej Izby Systemów Alarmowych
(Załącznik do uchwały Zarządu PISA nr 86 z 20 czerwca 2011r . i nr 104 z 8 września 2014 r.)
 
 1. Polska Izba Systemów Alarmowych udziela Rekomendacji Technicznych poświadczających profesjonalne przygotowanie rekomendowanych podmiotów gospodarczych i ich kadry pracowniczej do świadczenia usług zabezpieczenia technicznego.
 2. Polska Izba Systemów Alarmowych udziela następujących Rekomendacji Technicznych:
  1. Rekomendacja Techniczna I stopnia
   • w zakresie instalowania i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych,
   • w zakresie doradztwa technicznego, konfiguracji oraz sprzedaży urządzeń zabezpieczenia technicznego.
  2. Rekomendacja Techniczna II stopnia
   • w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1 – 4 / klasy SA4 wg Normy Obronnej,
   • w zakresie doradztwa technicznego, konfiguracji oraz sprzedaży urządzeń zabezpieczenia technicznego.
 3. Rekomendacji Technicznej I i/lub II stopnia w zakresie instalowania i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych oraz projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1 – 4 / klasy SA4 wg Normy Obronnej udziela się podmiotom gospodarczym, które spełniają łącznie następujące warunki:
  1. legitymują się koncesją na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,
  2. posiadają stosowne rekomendacje i opinie rynkowe,
  3. zatrudniają do wykonywania zadań ochrony pracowników posiadających:
   • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
   • ukończony – odpowiedni dla stopnia rekomendacji – kurs pracownika zabezpieczenia technicznego organizowany przez Ośrodek Szkoleniowy Polskiej Izby Systemów Alarmowych
 4. Rekomendacji Technicznej I i/lub II stopnia w zakresie doradztwa technicznego, konfiguracji oraz sprzedaży urządzeń zabezpieczenia technicznego, udziela się podmiotom gospodarczym świadczącym usługi handlu tego rodzaju urządzeniami, które:
  1. posiadają stosowne rekomendacje i opinie rynkowe,
  2. zatrudniają do wykonywania zadań handlowo – doradczych pracowników posiadających ukończony – odpowiedni dla stopnia rekomendacji – kurs inwestorów lub kurs pracownika zabezpieczenia technicznego organizowany przez Ośrodek Szkoleniowy Polskiej Izby Systemów Alarmowych.
 5. Organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał w sprawie udzielania rekomendacji jest Zarząd PISA.
 6. Zarząd PISA podejmuje uchwały w w/w sprawie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu gospodarczego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Do wniosku o udzielenie rekomendacji należy dołączyć odpowiednio:
  1. kopię koncesji,
  2. oświadczenie o liczbie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących usługi zabezpieczenia technicznego, w tym legitymujących się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
  3. rekomendacje i opinie rynkowe,
  4. wykaz imienny pracowników legitymujących się zaświadczeniem o ukończeniu kursu w OS PISA.
 8. Zarząd PISA zobowiązany jest do rozpatrzenia wniosku w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty wpłynięcia wniosku do Biura Izby. Wnioski niekompletne będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu.
 9. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej PISA w terminie 30 dni od daty powiadomienia o decyzji.
 10. Zarząd PISA jest uprawniony do podejmowania, w szczególnych przypadkach, uchwał o cofnięciu rekomendacji.
 11. Rekomendacja Techniczna ważna jest przez jeden rok od daty wystawienia.
 12. Przedłużenie rekomendacji wymaga wznowienia procedur określonych w niniejszym regulaminie.
 13. Rekomendacje podlegają ewidencjonowaniu.
 14. Dokumentem potwierdzającym udzielenie rekomendacji jest Certyfikat. Certyfikat rekomendacji podpisują prezes Zarządu i dyrektor PISA. Wzór certyfikatu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 15. Zarząd określa, w drodze uchwały, koszty procedur rekomendacyjnych w danym roku kalendarzowym. Uchwała w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Zmiana wysokości kosztów nie powoduje zmiany Regulaminu.
 16. Biuro PISA może udostępniać listę firm rekomendowanych zainteresowanym urzędom, instytucjom, firmom i organizacjom publicznym, a także publikować ją w środkach masowego przekazu.
 17. Podmiot gospodarczy, któremu udzielono Rekomendacji Technicznej, może wykorzystywać posiadanie Certyfikatu PISA do celów promocyjnych.
 18. Traci moc obowiązującą Regulamin udzielania Rekomendacji Technicznych Polskiej Izby Systemów Alarmowych uchwalony 19 kwietnia 2007 r.
 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zarządu.

Zostań członkiem PISA

Zostań członkiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych i zdobądź certyfikat. Dostajesz także dostęp PREMIUM do materialów szkoleniowych i informacyjnych.

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl