POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH

jest organizacją zrzeszającą firmy branży zabezpieczeń prowadzące działalność handlową i produkcyjną oraz świadczące usługi projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń technicznych.

 1.  

Oferta usług członków Izby

 kierowana jest przede wszystkim do inwestorów i użytkowników obiektów ważnych z punktu widzenia obronności, interesów gospodarczych i finansów państwa, bezpieczeństwa publicznego i wszystkich tych, którzy wymagają wysokiej klasy systemów i urządzeń zabezpieczających, kompleksowości usług instalatorskich i serwisowych oraz ich wysokiego poziomu.

Polska Izba Systemów Alarmowych, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na ogólnych zasadach, wykonuje usługi:

 • szkoleniowe (PISA jest pierwszą w Polsce organizacją branży ochrony posiadającą własny Ośrodek Szkoleniowy – niepubliczną placówkę kształcenia zawodowego);
 • doradztwa w zakresie bezpieczeństwa (obejmującego prowadzenie, przez funkcjonujące w strukturze PISA Biuro Doradztwa i Ekspertyz, badań i analiz oraz wydawanie opinii lub ekspertyz).
Celem Izby jest:
 • podnoszenie jakości usług związanych z systemami zabezpieczeń technicznych poprzez kształcenie kadr branży i inwestorów systemów alarmowych;
 • promowanie dobrych firm branży poprzez m.in. system rekomendacji;
 • promowanie najwyższej jakości urządzeń technicznej ochrony, wymuszających profesjonalizm usług.

Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Systemów Alarmowych, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie zabezpieczenia technicznego osób i mienia, specjalizują się w:
 • projektowaniu i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenia chronionych osób i mienia,
 • dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych;
 • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania;
 • eksploatacji, konserwacji i naprawach powyższych systemów;
 • dystrybucji urządzeń systemów zabezpieczeń technicznych służących organizacji tej ochrony;
 • doradztwie technicznym we wszystkich obszarach specjalizacji.
 
Polska Izba Systemów Alarmowych powołana została w maju 1994 r. przez 123 podmioty gospodarcze krytycznie oceniające funkcjonowanie ówczesnej reprezentacji branży zabezpieczeń.
 
PISA, poprzez członkostwo w Krajowej Izby Gospodarczej oraz udział swych przedstawicieli w pracach Komitetu Technicznego nr 52 d.s. Systemów Alarmowych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, ma zapewniony status rzecznika interesów branży, możliwości wpływu na prace legislacyjne oraz adresowania swojego stanowiska w sprawach związanych z branżą do organów administracji państwowej i instytucji życia publicznego.
 
Polska Izba Systemów Alarmowych jest obecna przy realizacji programów prewencyjnych i innych przedsięwzięć służących zapobieganiu i wykrywaniu przestępczości.
 
PISA, współpracując z urzędami i instytucjami Państwa, organizacjami finansowymi i gospodarczymi oraz instytutami badawczymi, zabiega o powodzenie rozwoju branży zabezpieczeń, promuje w środkach przekazu tematykę zabezpieczeń oraz firmy tej branży charakteryzujące się wysokim poziomem organizacji, zaawansowania technicznego i realizacji usług.
 
Z inspiracji PISA, Przemysłowy Instytut Elektroniki utworzył niezależne Laboratorium Badania Jakości i Wzorcowania Wyrobów posiadające akredytację na badanie urządzeń systemów alarmowych na zgodność z normami krajowymi i zagranicznymi, a następnie Ośrodek Certyfikacji Wyrobów PIE posiadający akredytację w zakresie certyfikowania urządzeń i elementów systemów alarmowych.

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO