BIURA DORADZTWA I EKSPERTYZ PISA

Usługi PISA w zakresie bezpieczeństwa, obejmujące prowadzenie badań i analiz oraz wydawanie opinii lub ekspertyz, realizowane są przez funkcjonujące w strukturze PISA Biuro Doradztwa i Ekspertyz (BDiE).

Zadania zlecone Biuru Doradztwa i Ekspertyz wykonują eksperci PISA oraz współpracujący z BDiE specjaliści wszystkich dziedzin zabezpieczeń technicznych, a także specjaliści w zakresie zagrożeń terrorystycznych, zagadnień ochrony fizycznej i zabezpieczeń mechanicznych.

Certyfikat eksperta Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa, przyznawany po spełnieniu przez osoby ubiegające się o ten tytuł wysokich wymagań określonych w regulaminie BDiE, stanowi w branży security szczególny dowód najwyższych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

W zależności od wymagań, osoby zaangażowane do wykonania zadań posiadają, poza dokumentami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia, poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez uprawnione organy państwa.

Usługi realizowane przez ekspertów za pośrednictwem Biura Doradztwa i Ekspertyz PISA, jak i wydane w związku z tym opinie oraz ekspertyzy, są autoryzowane przez Polską Izbę Systemów Alarmowych.

Eksperci pozostają, na wszystkich etapach wykonywania usług, w dyspozycji Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do bieżącej konsultacji i wymaganego współdziałania. Również po zakończeniu i przekazaniu pracy, eksperci udzielają, przez uzgodniony okres czasu, wyjaśnień i dokonują niezbędnych uzupełnień dotyczących wykonanej pracy.

 1.  

Certyfikat eksperta Polskiej Izby Systemów Alarmowych

w zakresie bezpieczeństwa, przyznawany po spełnieniu przez osoby ubiegające się o ten tytuł wysokich wymagań określonych w regulaminie BDiE, stanowi w branży security szczególny dowód najwyższych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

REFERENCJE Z DOTYCHCZASOWYCH REALIZACJI USŁUG

BDiE PISA wykonywało usługi w zakresie bezpieczeństwa na zlecenie m.in. Sejmu, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, ministerstw, banków i organizacji finansowych, jednostek Wojska Polskiego, urzędów administracji terenowej oraz wielu innych instytucji i podmiotów ważnych dla bezpieczeństwa i gospodarki kraju

PRZYKŁADOWY ZAKRES USŁUG BDiE

OCENA ZAGROŻEŃ I BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW. OCENA ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH, MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

 • rozpoznanie obiektu i istniejących zabezpieczeń (m.in. wizja lokalna, analiza dokumentacji związanej z bezpieczeństwem obiektu, wywiady z odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo pracownikami obiektu, wyrywkowe sprawdzenie umiejętności pracowników i obsługi systemów zabezpieczeń) zakończone pisemnym sprawozdaniem;
 • analiza zagrożeń i poziomu ryzyka dla obiektu z uwzględnieniem jego funkcji i celów zabezpieczenia (m.in. analiza obiektu i jego dokumentacji pod kątem zagrożeń, określenie prawdopodobnych zagrożeń i umiejscowienie ich możliwego wystąpienia, oszacowanie prawdopodobieństwa wyspecyfikowanych zagrożeń);
 • analiza istniejących zabezpieczeń pod kątem minimalizacji przewidywanych zagrożeń, w tym analiza ich dokumentacji i testowanie działania;
 • opracowanie wytycznych dla systemów zabezpieczeń i procedur postępowania pod kątem minimalizacji zagrożeń wraz z uzasadnieniem.

OPRACOWYWANIE KONCEPCJI SYSTEMÓW OCHRONY OBIEKTÓW. OPRACOWYWANIE KONCEPCJI MODERNIZACJI ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW OCHRONY

 • opracowanie koncepcji systemu zabezpieczenia technicznego przy zastosowaniu specjalnych rozwiązań techniczno – organizacyjnych z uwzględnieniem wariantowych standardów organizacyjno – technicznych i oszacowaniem kosztów każdego z wariantów;
 • opracowanie koncepcji modernizacji istniejących systemów zabezpieczeń technicznych wraz z oszacowaniem kosztów realizacji.

OPRACOWYWANIE ZAŁOŻEŃ PRZETARGOWYCH LUB KONKURSOWYCH

 • opracowanie technicznych założeń zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców systemów zabezpieczeń w oparciu o przyjętą koncepcję rozwiązań systemowych.

OCENA MERYTORYCZNA OFERT NA USŁUGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 • ocena i sporządzenie opinii dot. ofert na wykonanie systemów;
 • doradztwo specjalistyczne na etapie prowadzenia negocjacji z wybraną firmą wykonawczą.

SPRAWOWANIE NADZORU NAD WYKONANIEM SYSTEMÓW OCHRONY W KAŻDEJ FAZIE REALIZACJI

 • nadzór nad projektowaniem systemów bezpieczeństwa;
 • koordynacja robót i nadzór inwestorski nad wykonaniem poszczególnych zabezpieczeń technicznych i wykonaniem systemu ochrony oraz nadzór inwestorski nad uruchomieniem systemu ochrony obiektu;
 • szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa obiektów wysokiej klasy zagrożeń oraz obsługi urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego obiektu zapewniające nabycie:
  • wiedzy w zakresie właściwości i wymagań zastosowanych urządzeń systemów;
  • umiejętności niezbędnych do optymalnego wykorzystania funkcji i możliwości urządzeń systemów;
  • zdolności do prawidłowej eksploatacji systemów.

SZACOWANIE KOSZTÓW AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH

WSTĘPNE KOSZTORYSOWANIE USŁUG ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
tel. 795 550 327

biurodie@pisa.org.pl
pisa@pisa.org.pl