STATUT
POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH
Tekst jednolity uchwalony przez III Walne Zgromadzenie Zwyczajne
w dniu 24 kwietnia 1997 r.
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1. Izba nosi nazwę „Polska Izba Systemów Alarmowych” i w dalszej treści Statutu zwana jest Izbą.
2. Siedzibą Izby jest Warszawa.
3. Izba prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Izba może tworzyć oddziały oraz sekcje.
5. Izba używa pieczęci podłużnej z nazwą „Polska Izba Systemów Alarmowych” i adresem Izby oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polska Izba Systemów Alarmowych”, a także wyróżniającego Izbę znaku graficznego.
 
 
ROZDZIAŁ II
Zadania Izby i sposoby ich realizacji
 
§ 2
 
Zadaniami Izby są:
1. Reprezentowanie interesów firm zrzeszonych w Izbie, w szczególności wobec organów państwowych.
2. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, propagowanie norm rzetelnego postępowania w biznesie, w tym podejmowanie działań mających na celu:
–  przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji,
–  przeciwdziałanie nierzetelności kupieckiej i nieuczciwej reklamie.
3. Opiniowanie projektów rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki, w szczególności branży technicznych systemów zabezpieczeń.
4. Podjęcie działań ukierunkowanych na wdrożenie systemu branżowych standardów i szkolenia zawodowego.
5. Działanie na rzecz wykreowania niezależnych i obiektywnych ośrodków badań i certyfikacji.
6. Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie luk w prawie gospodarczym dotyczącym produkcji, dystrybucji i instalacji urządzeń technicznych systemów zabezpieczeń.
7. Ochrona interesów użytkowników poprzez kształtowanie popytu na wyroby o sprawdzonej jakości, dopuszczone do obrotu i objęte serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
8. Tworzenie zasad współpracy pomiędzy producentami, dystrybutorami i instalatorami technicznych systemów zabezpieczeń.
9. Przygotowanie polskiego rynku i branży technicznych systemów zabezpieczeń do efektów integracji Polski z krajami Wspólnoty Europejskiej.
10. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego.
 
§ 3
 
Swoje zadania Izba realizuje przez:
1. Współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.
2. Delegowanie przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji prawnych, podatkowych i celnych Państwa w zakresie przedmiotowej branży.
3. Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących branży, w szczególności spraw normalizacji, badań i certyfikacji.
4. Podejmowanie działań mających na celu ujawnianie i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.
5. Organizację współpracy pomiędzy członkami Izby w celu optymalnego wykorzystania ich potencjału produkcyjnego, dystrybucyjnego i usługowego.
6. Współpracę z użytkownikami technicznych systemów zabezpieczeń, w szczególności w zakresie rozstrzygania sporów na tle działalności gospodarczej członków Izby.
7.  Prowadzenie bazy danych statystycznych dotyczących rynku i branży, wykonywanie analiz ekonomicznych i marketingowych dla potrzeb członków Izby.
8. Prowadzenie we współpracy z organami oświatowymi kształcenia zawodowego w branży.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.
10. Tworzenie komisji, komitetów, biur, wydawnictw itp.
 
 
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 4
 
Członkiem Izby może zostać podmiot gospodarczy zajmujący się produkcją, importem, eksportem, handlem, pracami badawczymi, instalatorstwem, projektowaniem, konserwacją i innymi usługami w zakresie lub na rzecz technicznych środków ochrony osób, mienia i środowiska, mający swoją siedzibę w Polsce i udokumentowaną obecność na rynku polskim.
Członkowie Izby mogą dodatkowo prowadzić działalność w innych dziedzinach.
 
§ 5
 
1. Przyjęcie podmiotu gospodarczego w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku zainteresowanego i uiszczeniu wpisowego.
2. Podmiotowi, którego wniosek o przyjęcie w poczet członków Izby został przez Zarząd odrzucony, przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Rady Nadzorczej Izby.
 
§ 6
 
1. Członkowie Izby mają prawo:
– uczestniczenia w działalności Izby, w szczególności w pracach sekcji i komisji,
– wysuwania wniosków i postulatów wobec organów Izby,
– korzystania z pomocy Izby w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w tym znalezienia   partnera do wspólnego przedsięwzięcia, zlecenia analizy marketingowej i konsultingu.
2. Członkowie Izby mogą poddawać się dobrowolnej weryfikacji Izby w celu uzyskania dokumentów opiniujących i rekomendacyjnych Izby w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 
§ 7
 
1. Członkowie Izby mają obowiązek:
– przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Izby,
– regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich,
– bieżącego informowania Biura Izby o własnej działalności, a w szczególności o ofercie produkcyjno – handlowo – usługowej,
– pomocy przy realizacji statutowych zadań Izby.
2. Wysokość rocznej składki członkowskiej i wpisowego uchwala Walne Zgromadzenie. Składka wnoszona jest w czterech równych ratach, każda do końca kolejnego kwartału kalendarzowego.
 
§ 8
 
Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:
– pisemnego wniosku członka,
– skreślenia członka nie uczestniczącego w realizacji statutowych zadań Izby przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
– utraty warunków do przyjęcia w poczet członków Izby, określonych w § 4,
– wykluczenia członka w razie istotnego naruszenia przez niego Statutu lub działania na szkodę Izby.
 
§ 9
 
1. Ustanie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu Izby.
2. Członkowi, którego dotyczy uchwała o ustaniu członkostwa, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
3. Ponowne ubieganie się o przyjęcie w poczet członków Izby, w przypadku ustania członkostwa na skutek skreślenia członka nie uczestniczącego w realizacji statutowych zadań Izby przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub na skutek wykluczenia członka w razie istotnego naruszenia przez niego Statutu lub działania na szkodę Izby, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty ustania członkostwa w Izbie.
 
 
ROZDZIAŁ IV
Organy Izby
 
§ 10
 
1. Organami Izby są:
– Walne Zgromadzenie członków Izby,
– Zarząd Izby,
– Rada Nadzorcza Izby,
– Sąd Koleżeński.
2. Wygaśnięcie mandatu członka organów Izby w okresie kadencji następuje w przypadku:
– rezygnacji, śmierci, utraty członkostwa w Izbie z przyczyn określonych w § 8 podmiotu, którego przedstawicielem był członek danego organu oraz oświadczenia członka Izby, którego przedstawicielem był członek danego   organu o cofnięciu prawa do reprezentowania tego członka,
– odwołania przez Walne Zgromadzenie w przypadku nie uczestniczenia w pracach organu, naruszania zasad pracy Izby lub jej organów, uchwał organów Izby czy też postanowień Statutu, a także w razie działania na szkodę Izby.
 
§ 11
 
1. Najwyższym organem Izby jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie tworzą przedstawiciele wszystkich członków Izby.
3. Każdy członek ma jeden głos.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przedstawicieli co najmniej 50% członków w pierwszym terminie.
5. W przypadku braku quorum ustalonego w ust. 4 niniejszego paragrafu Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 12 ust. 4 i jest ono władne do podejmowania obowiązujących uchwał bez względu na liczbę uczestniczących w nim przedstawicieli członków Izby.
 
§ 12
 
1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd w przypadku:
– uchwały Rady Nadzorczej,
– uchwały Zarządu,
– wniosku złożonego przez co najmniej 20% członków,
w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od daty uchwały lub wniosku.
4. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być podane do wiadomości członkom Izby listami poleconymi nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i określać termin oraz drugi termin Walnego Zgromadzenia, a także miejsce i porządek obrad.
 
§ 13
 
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalenie kierunków i programów działania, a w szczególności przedmiotu działalności gospodarczej Izby.
2. Uchwalenie budżetu Izby na rok kalendarzowy.
3. Zatwierdzenie bilansu finansowego Izby.
4. Uchwalanie sposobów pokrycia kosztów działalności Izby przewyższających jej dochody.
5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium tym organom.
6. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.
7. Zmiana Statutu Izby.
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego.
9. Podjęcie uchwały o likwidacji Izby.
10. Ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego.
 
§ 14
 
1. Zarząd Izby składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Pierwszy Zarząd Izby zostaje powołany przez Zebranie Założycielskie w głosowaniu tajnym.
 
§ 15
 
1. Zarząd reprezentuje Izbę na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalnością. Zarząd upoważniony jest do podejmowania decyzji w prawach przekazanych niniejszym Statutem do jego kompetencji, a także w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Izby, w tym w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych, upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przedstawicieli co najmniej połowy członków w pierwszym terminie. Posiedzenie Zarządu odbywa się w drugim terminie, określonym w zawiadomieniu o zwołaniu, a uchwały jego we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu.
4. Zarząd może powoływać stałe lub doraźne komisje mające charakter opiniodawczy, doradczy lub roboczy.
 
§ 16
 
1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa i wiceprezesa zwykłą większością głosów.
2. Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności wiceprezes zwołuje posiedzenia Zarządu, przewodniczy im oraz kieruje działalnością Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przynajmniej raz w miesiącu.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
5. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności wobec każdego Walnego Zgromadzenia.
6. Zarząd wykonuje swoje zadania poprzez Biuro Izby, którego bieżącą działalnością kieruje dyrektor Biura. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
7. Szczegółowe zasady pracy Biura Izby, jego zadania oraz strukturę organizacyjną, jak też zadania i obowiązki dyrektora Biura określi regulamin uchwalony przez Zarząd.
8. W umowach między Izbą a członkami Zarządu, Izbę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której występuje jej przewodniczący lub inna umocowana przez Radę osoba.
 
§ 17
 
1. Do wykonywania zadań statutowych Zarząd zorganizuje Biuro Izby.
2. Do zadań Biura należy w szczególności:
– wykonywanie decyzji organów Izby,
– organizowanie bieżącej działalności Izby na podstawie programów działania i uchwał organów Izby,
– organizacyjno – administracyjna obsługa organów Izby oraz przygotowanie organizacyjne ich posiedzeń.
3. Dla wykonywania zadań statutowych Izba może tworzyć również inne jednostki wyodrębnione funkcjonalnie i organizacyjnie.
4. Oddziały Izby tworzy Zarząd, w drodze uchwały podjętej na zgodny wniosek co najmniej 10 członków Izby.
 
§ 18
 
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Pierwszą Radę Nadzorczą wybiera Zebranie Założycielskie w głosowaniu tajnym.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
4. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności wobec Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium dla organów Izby.
 
§ 19
 
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy w nich i kieruje działalnością Rady.
3. W razie planowanej nieobecności przewodniczący może upoważnić zastępcę lub innego członka Rady do wykonywania czynności zgodnie z ust. 2.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w drugim terminie, określonym w zawiadomieniu o zwołaniu, a jej uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na ilość obecnych członków Rady. Informacja o tym winna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
 
§ 20
 
1. Rada Nadzorcza pełni nadzór nad całokształtem działalności Izby, a w szczególności nad Zarządem.
2. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza ma prawo badania wszelkich dokumentów Izby, żądania od Zarządu wyjaśnień oraz zalecania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zawiesić uchwałę Zarządu Izby.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu, w przypadku naruszenia przez niego postanowień Statutu lub uchwał Walnego Zgromadzenia.
 
§ 21
 
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Pierwszy Sąd Koleżeński wybierany jest przez Zebranie Założycielskie.
3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.
 
§ 22
 
1. Sąd Koleżeński powołany jest do orzekania w sprawach o naruszenie praw i obowiązków wynikających ze Statutu Izby oraz naruszania zasad etyki pomiędzy:
– członkami Izby,
– członkami organów Izby,
– członkami organów Izby, a członkami Izby.
2. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanej strony.
3. Zasady pracy Sądu Koleżeńskiego oraz procedurę postępowania określa regulamin działania uchwalony przez Sąd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
 
§ 23
 
1. Szczegółową organizację oraz tryb pracy organów Izby określają regulaminy.
2.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Izby w okresie kadencji, z przyczyn określonych w § 10 ust. 2, organowi temu przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu spośród przedstawicieli członków Izby pod warunkiem, że liczba osób uzupełniających skład organu Izby w ten sposób nie przekroczy 2/5 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru. Osoby te posiadają mandat członka danego organu do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenie dokona ich wyboru do końca kadencji organu lub na kadencję następną.
3. Dyrektor Biura Izby jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 
ROZDZIAŁ V
Majątek Izby
 
§ 24
 
1. Na majątek Izby składają się:
– składki członkowskie,
– darowizny, spadki, zapisy i subwencje osób fizycznych i prawnych,
– środki przekazywane przez Państwo w związku z wykonywaniem przez Izbę zadań zleconych,
– dochody z działalności gospodarczej.
2. Wpływy z majątku Izby mogą być przeznaczone tylko na cele statutowe i nie mogą być dzielone między jej członków.
 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i likwidacja Izby

§ 25

1. Zmiana Statutu Izby lub jej likwidacja może być dokonana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 przedstawicieli członków w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia. Postanowienie § 11 ust. 5 stosuje się.
2. Podejmując uchwałę o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie zobowiązane jest wyznaczyć likwidatora oraz określić sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Izby.