STATUT
POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH
Tekst jednolity uchwalony przez XXVIII Walne Zgromadzenie Zwyczajne
w dniu 22 czerwca 2022 r.
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
Polska Izba Systemów Alarmowych jest samorządową organizacją 
przedsiębiorców i działa na podstawie ustawy
z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych.
 
§ 1
 
1. Izba nosi nazwę „Polska Izba Systemów Alarmowych” i w dalszej treści Statutu zwana jest Izbą – w języku angielskim Izba używa nazwę Polish Chamber of Alarm Systems.
2. Siedzibą Izby jest Warszawa.
3. Izba prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność ta może zostać rozszerzona na inne kraje Unii Europejskiej.
4. Izba może tworzyć oddziały oraz sekcje.
5. Izba używa pieczęci podłużnej z nazwą „Polska Izba Systemów Alarmowych” i adresem Izby oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polska Izba Systemów Alarmowych”, a także wyróżniającego Izbę znaku graficznego.
6. Izba może być organizacją pożytku publicznego.
 
 
ROZDZIAŁ II
Zadania Izby i sposoby ich realizacji
 
§ 2
 
Zadaniami Izby są:
1. Reprezentowanie interesów firm zrzeszonych w Izbie, w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych.
2. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, propagowanie norm rzetelnego postępowania w biznesie, w tym podejmowanie działań mających na celu:
–  przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji,
–  przeciwdziałanie nierzetelności kupieckiej i nieuczciwej reklamie.
3. Opiniowanie projektów rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki, w szczególności branży technicznych systemów zabezpieczeń między innymi w obszarze infrastruktury krytycznej.
4. Podjęcie działań ukierunkowanych na wdrożenie systemu branżowych standardów i szkolenia zawodowego.
5. Działanie na rzecz wykreowania niezależnych i obiektywnych ośrodków badań i certyfikacji.
6. Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie luk w prawie gospodarczym dotyczącym produkcji, dystrybucji i instalacji urządzeń technicznych systemów zabezpieczeń.
7. Ochrona interesów użytkowników poprzez kształtowanie popytu na wyroby o sprawdzonej jakości, dopuszczone do obrotu i objęte serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
8. Tworzenie zasad współpracy pomiędzy producentami, dystrybutorami i instalatorami technicznych systemów zabezpieczeń.
9. Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.
10. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego.
11. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia świadomości branżowej w zakresie obszarów wspólnych branży zabezpieczeń i bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 
§ 3
 
Swoje zadania Izba realizuje przez:
1. Współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.
2. Delegowanie przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji Państwa i samorządów w zakresie przedmiotowej branży.
3. Przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących branży, w szczególności spraw normalizacji, badań i certyfikacji.
4. Podejmowanie działań mających na celu ujawnianie i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.
5. Organizację współpracy pomiędzy członkami Izby w celu optymalnego wykorzystania ich potencjału produkcyjnego, dystrybucyjnego i usługowego.
6. Współpracę z użytkownikami technicznych systemów zabezpieczeń, w szczególności w zakresie rozstrzygania sporów na tle działalności gospodarczej członków Izby.
7.  Prowadzenie bazy danych statystycznych dotyczących rynku i branży, wykonywanie analiz ekonomicznych i marketingowych dla potrzeb członków Izby.
8. Prowadzenie we współpracy z organami oświatowymi kształcenia zawodowego w branży.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.
10. Tworzenie komisji, komitetów, biur, wydawnictw itp.
 
 
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 4
 
Członkiem Izby może zostać podmiot gospodarczy zajmujący się produkcją, importem, eksportem, handlem, pracami badawczymi, instalatorstwem, projektowaniem, konserwacją, tworzeniem oprogramowania, doradztwem, publicystyką, kształceniem zawodowym i innymi usługami w zakresie lub na rzecz ochrony osób, mienia i środowiska, mający swoją siedzibę w Polsce i udokumentowaną obecność na rynku polskim.
Członkowie Izby mogą dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą w innych dziedzinach.
 
§ 5
 
1. Przyjęcie podmiotu gospodarczego w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku zainteresowanego i uiszczeniu wpisowego.
2. Podmiotowi, którego wniosek o przyjęcie w poczet członków Izby został przez Zarząd odrzucony, przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Rady Nadzorczej Izby.
 
§ 6
 
1. Członkowie Izby mają prawo:
– uczestniczenia w działalności Izby, w szczególności w pracach sekcji i komisji,
– wysuwania wniosków i postulatów wobec organów Izby,
– uzyskania od Zarządu bieżącej informacji o stanie finansów Izby,
– korzystania z pomocy Izby w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w tym znalezienia partnera do wspólnego przedsięwzięcia, zlecenia analizy marketingowej i konsultingu.
2. Członkowie Izby mogą poddawać się dobrowolnej weryfikacji Izby w celu uzyskania dokumentów opiniujących i rekomendacyjnych Izby w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 
§ 7
 
1. Członkowie Izby mają obowiązek:
– przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Izby,
– regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich,
– bieżącego informowania Biura Izby o własnej działalności, a w szczególności o jej rozwoju i zmianach,
– pomocy przy realizacji statutowych zadań Izby.
2. Wysokość rocznej składki członkowskiej i wpisowego uchwala Walne Zgromadzenie. Składka wnoszona jest w czterech równych ratach, każda do końca kolejnego kwartału kalendarzowego.
3. Członkowie mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki przez przedstawicieli. Przedstawicielami uprawnionymi do działania w imieniu i na rzecz członków są osoby uprawnione do ich reprezentowania zgodnie z przepisami prawa lub należycie umocowani prokurenci i pełnomocnicy.
 
 
§ 8
 
Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:
– pisemnego wniosku członka,
– skreślenia członka nie uczestniczącego w realizacji statutowych zadań Izby przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, na skutek uchwały Zarządu,
– utraty warunków do przyjęcia w poczet członków Izby, określonych w § 4,
– wykluczenia członka w razie istotnego naruszenia przez niego Statutu lub działania na szkodę Izby.
 
 
§ 9
 
1. Ustanie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu Izby.
2. Członkowi, którego dotyczy uchwała o ustaniu członkostwa, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Rady Nadzorczej.
3. Ponowne ubieganie się o przyjęcie w poczet członków Izby, w przypadku ustania członkostwa na skutek skreślenia członka nie uczestniczącego w realizacji statutowych zadań Izby przez okres dłuższy niż sześć miesięcy lub na skutek wykluczenia członka w razie istotnego naruszenia przez niego Statutu lub działania na szkodę Izby, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty ustania członkostwa w Izbie.
 
§ 10
 
1. Walne Zgromadzenie może – na wniosek Prezesa Polskiej Izby Systemów Alarmowych – nadawać tytuł Honorowego Członka Polskiej Izby Systemów Alarmowych osobom szczególnie zasłużonym.
2. Tytuł Honorowego Członka Polskiej Izby Systemów Alarmowych może w szczególności uzyskać osoba, która co najmniej przez cztery kadencje była członkiem organów statutowych PISA.
3. Osobie, która pełniła funkcję Prezesa Polskiej Izby Systemów Alarmowych lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej Izby co najmniej dwie pełne kadencje lub Wiceprezesa Polskiej Izby Systemów Alarmowych lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez 4 kadencje i w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju Izby, Walne Zgromadzenie może – na wniosek Prezesa Polskiej Izby Systemów Alarmowych lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – nadać tytuł Honorowego Prezesa Polskiej Izby Systemów Alarmowych.
4. Tryb i zasady przyznawania tytułów Honorowego Prezesa Polskiej Izby Systemów Alarmowych i Honorowego Członka Polskiej Izby Systemów Alarmowych określa Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Tytuł Honorowego Prezesa Polskiej Izby Systemów Alarmowych i Honorowego Członka Polskiej Izby Systemów Alarmowych są tytułami dożywotnimi.
6. Osoby, którym nadano tytuł Honorowego Członka lub Honorowego Prezesa PISA mogą być desygnowane przez Prezesa Polskiej Izby Systemów Alarmowych do różnych gremiów krajowych i międzynarodowych jako reprezentanci PISA.
 
 
ROZDZIAŁ IV
Organy Izby
 
§ 11
 
1. Organami Izby są:
– Walne Zgromadzenie członków Izby,
– Rada Nadzorcza Izby,
– Zarząd Izby,
– Sąd Koleżeński.
2. Kadencja organów Izby trwa cztery lata i jest kadencją wspólną dla wszystkich członków tych organów.
3. Organy Izby obradują i podejmują decyzje na posiedzeniach odbywanych w sposób tradycyjny (z udziałem osobistym) lub zdalnie, z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.
4. Członkami organów statutowych Izby mogą być tylko osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
5. Wygaśnięcie mandatu członka organów Izby w okresie kadencji następuje w przypadku:
– rezygnacji, śmierci, utraty członkostwa w Izbie z przyczyn określonych w § 8 podmiotu, którego przedstawicielem był członek danego organu oraz oświadczenia członka Izby, którego przedstawicielem był członek danego organu o cofnięciu prawa do reprezentowania tego członka,
– odwołania przez Walne Zgromadzenie w przypadku nie uczestniczenia w pracach organu, naruszania zasad pracy Izby lub jej organów, uchwał organów Izby czy też postanowień Statutu, a także w razie działania na szkodę Izby, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 
§ 12
Walne Zgromadzenie
 
1. Najwyższym organem Izby jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie tworzą przedstawiciele wszystkich członków Izby.
3. Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez upoważnionych przedstawicieli. Przedstawiciele delegowani przez firmę członkowską mogą reprezentować tylko jednego członka Izby.
4. Każdy członek Izby, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może ustanowić jednego lub dwóch przedstawicieli, o jakich mowa w ust. 3. W przypadku ustanowienia dwóch przedstawicieli, jednemu z nich będzie przysługiwało zarówno bierne jak i czynne prawo wyborcze do organów Izby, drugiemu zaś jedynie prawo bierne.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przedstawicieli co najmniej 50% członków w pierwszym terminie.
6. W przypadku braku quorum ustalonego w ust. 5 niniejszego paragrafu Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 13 ust. 4 i jest ono władne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę uczestniczących w nim przedstawicieli członków Izby.
7. Wyboru organów Izby dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Tryb wyborów Rady Nadzorczej, Zarządu i Sądu Koleżeńskiego PISA określa ordynacja wyborcza przyjmowana przez Walne Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały.
 
§ 13
 
1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd w przypadku:
– uchwały Rady Nadzorczej,
– uchwały Zarządu,
– wniosku złożonego przez co najmniej 20% członków, w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od daty uchwały lub wniosku.
4. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być podane do wiadomości członkom Izby listami poleconymi nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i określać termin oraz drugi termin Walnego Zgromadzenia, a także miejsce i porządek obrad.
 
 
§ 14
 
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalenie kierunków i programów działania, a w szczególności przedmiotu działalności gospodarczej Izby.
2. Ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego.
3. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium tym organom.
4. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.
5. Zmiana Statutu Izby.
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego.
7. Podjęcie uchwały o likwidacji Izby.
 
§ 15
Rada Nadzorcza
 
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Pierwszą Radę Nadzorczą wybiera Zebranie Założycielskie w głosowaniu tajnym.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata.
4. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności wobec Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium dla organów Izby.
 
§ 16
 
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy w nich i kieruje działalnością Rady.
3. W razie nieobecności przewodniczący może upoważnić zastępcę lub innego członka Rady do wykonywania czynności zgodnie z ust. 2.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 
 
§ 17
 
1. Rada Nadzorcza pełni nadzór nad całokształtem działalności Izby, a w szczególności nad Zarządem.
2. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza uchwala budżet Izby na rok kalendarzowy.
4. Rada Nadzorcza zatwierdza bilans finansowy Izby.
5. Rada Nadzorcza uchwala sposoby pokrycia kosztów działalności Izby przewyższających jej dochody.
6. Rada Nadzorcza ma prawo badania wszelkich dokumentów Izby, żądania od Zarządu wyjaśnień oraz zalecania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
7. Rada Nadzorcza ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę Zarządu Izby.
8. Rada Nadzorcza ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu, w przypadku naruszenia przez niego przepisów prawa (potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu), postanowień Statutu lub uchwał Walnego Zgromadzenia bądź też zaistnienia innych ważnych okoliczności uniemożliwiających mu wykonywanie mandatu.
 
 
§ 18
Zarząd
 
1. Zarząd Izby składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Pierwszy Zarząd Izby zostaje powołany przez Zebranie Założycielskie w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Zarządu wykonują swój mandat osobiście.
 
§ 19
 
1. Zarząd reprezentuje Izbę na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalnością. Zarząd upoważniony jest do podejmowania decyzji w prawach przekazanych niniejszym Statutem do jego kompetencji, a także w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Izby, w tym w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych, upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Zarząd może powoływać stałe lub doraźne komisje mające charakter opiniodawczy, doradczy lub roboczy.
4. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą PISA.
 
§ 20
 
1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa i wiceprezesa zwykłą większością głosów.
2. Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności wiceprezes zwołuje posiedzenia Zarządu, przewodniczy im oraz kieruje działalnością Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przynajmniej raz w miesiącu.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności wobec każdego Walnego Zgromadzenia.
6. Zarząd składa roczne sprawozdania ze swojej działalności Radzie Nadzorczej.
7. Zarząd wykonuje swoje zadania poprzez Biuro Izby, którego bieżącą działalnością kieruje dyrektor Biura. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
8. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wiceprezes jest bezpośrednim przełożonym dyrektora Biura.
9. Szczegółowe zasady pracy Biura Izby, jego zadania oraz strukturę organizacyjną, jak też zadania i obowiązki dyrektora Biura określi regulamin uchwalony przez Zarząd.
10. Dyrektor Biura Izby jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
11. W umowach między Izbą a członkami Zarządu, Izbę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której występuje jej przewodniczący lub inna umocowana przez Radę osoba.
 
§ 21
 
1. Biuro Izby jest narzędziem wykonawczym Zarządu do wykonywania zadań statutowych.
2. Do zadań Biura należy w szczególności:
– wykonywanie decyzji organów Izby,
– organizowanie bieżącej działalności Izby na podstawie programów działania i uchwał organów Izby,
– organizacyjno – administracyjna obsługa organów Izby oraz przygotowanie organizacyjne ich posiedzeń.
3. Dla wykonywania zadań statutowych Izba może tworzyć również inne jednostki wyodrębnione funkcjonalnie i organizacyjnie.
4. Oddziały Izby tworzy Zarząd, w drodze uchwały podjętej na zgodny wniosek co najmniej 10 członków Izby.
 
 
§ 22
Sąd Koleżeński
 
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Pierwszy Sąd Koleżeński wybierany jest przez Zebranie Założycielskie.
3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
 
§ 23
 
1. Sąd Koleżeński powołany jest do orzekania w sprawach o naruszenie praw i obowiązków wynikających ze Statutu Izby oraz naruszania zasad etyki pomiędzy:
– członkami Izby,
– członkami organów Izby,
– członkami organów Izby, a członkami Izby.
2. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie  z własnej inicjatywy, na wniosek zainteresowanej strony lub innego organu Izby.
3. Zasady pracy Sądu Koleżeńskiego oraz procedurę postępowania określa regulamin działania uchwalony przez Sąd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
 
§ 24
 
1. Szczegółową organizację oraz tryb pracy organów Izby określają regulaminy.
2.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Izby w okresie kadencji, z przyczyn określonych w § 11 ust. 5, organowi temu przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu spośród przedstawicieli członków Izby pod warunkiem, że liczba osób uzupełniających skład organu Izby w ten sposób nie przekroczy 2/5 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru. Osoby te posiadają mandat członka danego organu do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenie dokona ich wyboru do końca kadencji organu lub na kadencję następną.
 
 
ROZDZIAŁ V
Majątek Izby
 
§ 25
 
1. Na majątek Izby składają się:
– składki członkowskie,
– darowizny, spadki, zapisy i subwencje osób fizycznych i prawnych,
– środki przekazywane przez Państwo w związku z wykonywaniem przez Izbę zadań zleconych,
– dochody z działalności gospodarczej.
2. Wpływy z majątku Izby mogą być przeznaczone tylko na cele statutowe i nie mogą być dzielone między jej członków.
 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i likwidacja Izby

§ 26

1. Zmiana Statutu Izby lub jej likwidacja może być dokonana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 przedstawicieli członków w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia. Postanowienie § 12 ust. 6 stosuje się.
2. Podejmując uchwałę o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie zobowiązane jest wyznaczyć likwidatora oraz określić sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Izby.