Szanowni Państwo,

POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH WYBRAŁA NOWE WŁADZE STATUTOWE

W dniu 18 czerwca 2021 r. obradowało XXVII Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

W przeddzień obrad przedstawiciele członków PISA uczestniczyli w okolicznościowym spotkaniu, w „Rancho Pod Bocianem”, gdzie uczestnicy mogli wspólnie spędzić czas,  który choć na chwilę pozwolił zapomnieć o pandemii i jej negatywnych skutkach, także dla naszej branży. Spotkanie urozmaicone o szkolenie z zakresu technik interwencyjnych, ściankę wspinaczkową oraz zajęcia na strzelnicy pozwoliło na odnowienie i wzmocnienie naszych relacji.

W trakcie obrad Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującym organom Izby: Zarządowi, Radzie Nadzorczej i Sądowi Koleżeńskiemu, uchwaliło sprawozdanie finansowe za rok 2020, budżet Izby na 2021 rok, wysokość opłaty wpisowej i składki członkowskiej (bez zmian) oraz program działania PISA na okres do kolejnego, XXVIII Walnego Zgromadzenia.

Ostatnią częścią obrad były wybory władz Izby na kolejną trzyletnią kadencję.

Do Zarządu PISA wybrano: Krzysztofa Cichulskiego, Jakuba Sobka, Marka Lipowskiego.

W skład Rady Nadzorczej weszli: Marek Bielski, Georgis Bogdanis, Janusz Sawicki, Tomasz Łasowski, Mirosław Rzepecki.

Sąd Koleżeński stanowią: Mirosław Krasnowski, Marcin Zintek, Maciej Brzyski.

Podczas pierwszych posiedzeń nowych organów statutowych ich członkowie dokonali wyboru i powierzyli funkcje: prezesa Zarządu PISA – Krzysztofowi Cichulskiemu, wiceprezesa Zarządu PISA – Markowi Lipowskiemu, przewodniczącego Rady Nadzorczej PISA – Markowi Bielskiemu, z-cy przewodniczącego Rady Nadzorczej PISA – Georgisowi Bogdanisowi, przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego PISA – Mirosławowi Krasnowskiemu.

Gratulujemy członkom nowo wybranych władz statutowych PISA zdobytego zaufania i życzymy im, a także wszystkim obecnym na obradach Walnego Zgromadzenia satysfakcji z uczestnictwa w podejmowaniu decyzji kształtujących dalszy rozwój naszej organizacji.