KURS „INTEGRACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ. UWARUNKOWANIA I PROCESY”

Kurs przeznaczony jest dla inwestorów, użytkowników i administratorów, a także projektantów i pozostałych uczestników procesu planowania, projektowania, realizacji, utrzymania w ruchu oraz zarządzania zintegrowanymi systemami zabezpieczeń w sytuacjach kryzysowych, w których podejmowanie szybkich i kompetentnych decyzji jest niezwykle istotne.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zdanie egzaminu.

Absolwenci otrzymują dwa dokumenty wystawiane bezterminowo:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652) – zgodnie z wymaganiami MEN,
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Termin kursu:

05-06 marca 2024 r.

Miejsce realizacji kursu:

Siedziba PISA

Warszawa, woj. mazowieckie

Kurs jest realizowany w wymiarze:

17 godzin (2 dni)

Koszt kursu:

Zależy od wybranej opcji i podany jest w karcie kursu

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO