W dniu 17 września 2020 r. w Warszawie odbyło się XXVI Walne Zgromadzenie Zwyczajne Polskiej Izby Systemów Alarmowych. Przeprowadzone zostało w szczególnych warunkach, ze względu na panującą epidemię koronawirusa z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego przy organizacji tego typu przedsięwzięcia.

Jak każde Walne Zgromadzenie i te, to najważniejsze wydarzenie Izby w ciągu roku, jej członkowie zbierają się w określonym miejscu i czasie, aby podjąć decyzje dotyczące najistotniejszych spraw i wyznaczyć główne kierunki działania na najbliższą przyszłość.

Krótka relacja z przebiegu XXVI Walne Zgromadzenia Zwyczajnego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Bielski po przywitaniu wszystkich zebranych otworzył obrady informując, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało w zgodzie z postanowieniami Statutu i zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie zarządził wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiciele firm członkowskich PISA jednogłośnie wybrali Pana Georgisa Bogdanisa na Przewodniczącego oraz Pana Damiana Dopierę jako Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Po akceptacji porządku obrad i wyborze Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków wysłuchano informacji Zarządu o działaniach podjętych w okresie sprawozdawczym i planach Izby na kolejny rok. Następnie zabrali głos Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Bielski oraz Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Pan Jerzy Szkalej.

W czasie ogłoszonej przez Przewodniczącego Zgromadzenia dyskusji poruszono szereg tematów między innymi stan finansów Izby, perspektywy działalności Ośrodka Szkolenia i Biura Doradztwa i Ekspertyz PISA w najbliższym czasie, konieczność stworzenia systemu wsparcia prawnego dla członków, jak również rozważenie możliwości podjęcia przez Izbę działań zmierzających do utworzenia zbioru o osobach i ich kwalifikacjach, które mogłyby stanowić okresowe lub doraźne wsparcie w działaniach podejmowanych przez członków Izby.

Na zakończenie dyskusji podjęto temat zbliżających się Targów SECUREX planowanych na listopad tego roku. W efekcie uznano za konieczne,  mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, zarekomendowanie Międzynarodowym Targom Poznańskim zmianę terminu organizacji Targów SECUREX na kwiecień przyszłego rok. W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto stosowną uchwałę.

XXVI Walne Zgromadzenie podjęło również uchwały dotyczące m.in.:

  1. Przyjęcia sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2019 r.
  2. Udzielenia absolutorium Zarządowi, Radzie Nadzorczej i Sądowi Koleżeńskiemu
  3. Programu działania Izby na rok 2020r.

Władze Polskiej Izby Systemów Alarmowych dziękują wszystkim przedstawicielom firm członkowskich za przybycie, wyrażoną w uchwale akceptację dotychczas podejmowanych działań oraz wskazanie obszarów koniecznych do podjęcia w najbliższy czasie. Niewątpliwie wymiana poglądów w trakcie obrad pozwoliła dostrzec potrzeby i oczekiwania branży w tej nowej i trudnej dla wszystkich sytuacji i kolejny raz potwierdziła znaczenie Walnego Zgromadzenia dla funkcjonowania Izby.