KURS „ZEWNĘTRZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ”

Kurs przeznaczony jest dla:

  • projektantów, instalatorów i dostawców zewnętrznych systemów zabezpieczeń;
  • inwestorów i administratorów zewnętrznych systemów zabezpieczeń;
  • wszystkich uczestników procesu planowania, projektowania, realizacji, utrzymania w ruchu oraz zarządzania instalacjami zewnętrznych systemów zabezpieczeń.

Kurs podzielono na bloki tematyczne w celu zapewnienia słuchaczom możliwości swobodnej koncentracji uwagi na wybranych zagadnieniach – w zależności od zainteresowań i potrzeb zawodowych.

Wykłady merytoryczne są połączone z zajęciami praktycznymi uwzględniającymi demonstrację przykładowych zastosowań i rozwiązań systemowych.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zdanie egzaminu.

Absolwenci otrzymują dwa dokumenty wystawiane bezterminowo:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652) – zgodnie z wymaganiami MEN,
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Termin kursu:

Na zamówienie.

Miejsce realizacji kursu:

Siedziba PISA

Warszawa, woj. mazowieckie

Kurs jest realizowany w wymiarze:

17 godzin (2 dni)

Koszt kursu:

Zależy od wybranej opcji i podany jest w karcie kursu

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO