KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO „PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH STOPNI 1- 4/NO”

Kurs przygotowuje do samodzielnego, profesjonalnego projektowania różnych rodzajów systemów sygnalizujących zagrożenie chronionych obiektów i obszarów, w tym: systemów sygnalizacji włamania
i napadu, systemów kontroli dostępu, systemów dozoru wizyjnego, zewnętrznych systemów zabezpieczeń,
a także do dostosowywania projektów do zaleceń norm europejskich i wymagań Normy Obronnej dla systemów alarmowych w obiektach wojskowych (wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne dla ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020 r.).

Dokumenty wydane przez OS PISA umożliwiają ubieganie się o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zdanie egzaminu testowego,
w tym sprawdzającego umiejętności projektowania. Egzamin testowy obejmuje tematykę programu kursu.

Absolwent kursu otrzymuje dokumenty wystawiane bezterminowo:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652) – zgodnie z wymaganiami MEN,
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych,
  • certyfikat uczestnika szkolenia Krajowego Izby Gospodarczej.

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Kurs „Projektowanie systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/NO” uzyskał Certyfikat Krajowej Izby Gospodarczej.

Termin kursu:

7-11 października 2024 r.

Miejsce realizacji kursu:

Siedziba PISA

Warszawa, woj. mazowieckie

Kurs jest realizowany w wymiarze:

45 godzin (5 dni)

Koszt kursu:

Zależy od wybranej opcji i podany jest w karcie kursu

Kurs organizowany jest dla osób, które:

  • posiadają wykształcenie co najmniej zawodowe,
  • ukończyły kurs instalowania i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych lub posiadają minimum dwuletni staż pracy w zakresie zabezpieczenia technicznego.

Dopuszcza się w indywidualnych przypadkach zakwalifikowanie na kurs osoby, która nie ukończyła kursu instalowania i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych, ale posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe w branży zabezpieczeń technicznych.

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO