KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO „MONTAŻ, EKSPLOATACJA, KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ I ŚRODKÓW MECHANICZNEGO ZABEZPIECZENIA ORAZ AWARYJNE OTWIERANIE W MIEJSCACH ZAINSTALOWANIA”

Kurs organizowany jest dla osób:

 • świadczących usługi w zakresie mechanicznego zabezpieczenia,
 • zamawiających oraz nadzorujących wykonywanie wymienionych usług,
 • świadczących usługi awaryjnego otwierania,
 • odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych.

Kurs pozwala jego uczestnikom na uzyskanie lub uzupełnienie specjalistycznej wiedzy dotyczącej w szczególności:

 • urządzeń stosowanych w zabezpieczeniach mechanicznych,
 • metod i technik stosowanych w systemach zabezpieczenia mechanicznego oraz diagnozowania sprawności ich urządzeń,
 • montażu, eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz awaryjnego otwierania w miejscach zainstalowania,
 • przepisów prawnych oraz innych wymagań i zasad związanych ze świadczeniem usług mechanicznego zabezpieczenia.

Dokumenty wydawane przez OS PISA umożliwiają ubieganie się o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zdanie egzaminu testowego.

Absolwent kursu otrzymuje dwa dokumenty wystawiane bezterminowo:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652) – zgodnie z wymaganiami MEN,
 • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Termin kursu:

17-20 czerwca 2024 r.

Miejsce realizacji kursu:

Siedziba PISA

Warszawa, woj. mazowieckie

Kurs jest realizowany w wymiarze:

30 godzin (4 dni)

Koszt kursu:

Zależy od wybranej opcji i podany jest w karcie kursu

Kurs organizowany jest dla osób:

 • posiadają wykształcenie co najmniej zawodowe,
 • chcą zdobyć lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

 

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO