KURS MONITOROWANIE ALARMÓW I ZDALNY DOZÓR WIZYJNY. WYMAGANIA I DOBRE PRAKTYKI.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dot. usług monitorowania zarówno od strony obiektu chronionego, jak i od strony alarmowego centrum odbiorczego, wykorzystywania systemów transmisji alarmu oraz świadczenia usług dodanych dedykowanych użytkownikom końcowym.

W kursie zostaną uwzględnione wymagania Ustawy o ochronie osób i mienia, Metodyki uzgadniania planów ochrony Komendy Głównej Policji oraz norm: PN-EN 50131 Systemy alarmowe, PN-EN 50136 Systemy transmisji alarmu, PN-EN 50518 Alarmowe centra odbiorcze, NO-04-A004-9 Wymagania dot. monitorowania alarmów, ISO/IEC 27001.

Kurs jest unikatowym połączeniem wymagań dla usług monitorowania. Uczestnicy kursu uzyskają kompleksową wiedzę w zakresie:

  • samodzielnego doboru systemów transmisji alarmu w zależności od klasy systemu chronionego obiektu;
  • prawidłowego zaprojektowania, budowy i eksploatacji Alarmowego Centrum Odbiorczego;
  • zasad współdziałania Alarmowego Centrum Odbiorczego z zespołami serwisowymi i załogami interwencyjnymi;
  • wdrażania usług dodanych uzupełniających tradycyjną ofertę monitorowania alarmów;
  • stosowania wymagań prawnych i zaleceń normatywnych przy świadczeniu usług monitorowania alarmów.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zdanie egzaminu.
Absolwenci otrzymują dwa dokumenty wystawiane bezterminowo:
• zaświadczenie o ukończeniu kursu,
• dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Informacja o kosztach kursu, zależnych od wybranej opcji, zawarta jest w karcie zgłoszenia.
Miejsce realizacji kursu: Hotel „Chabrowy Dworek”, Seroki Wieś k/Teresina, woj. mazowieckie.

Termin kursu:

3-4 listopada 2020

Miejsce realizacji kursu:

Hotel „Chabrowy Dworek”

Seroki Wieś k/Teresina, woj. mazowieckie.

Kurs jest realizowany w wymiarze:

16 godzin (2 dni)

Kurs jest dedykowany:

  • firmom świadczącym usługi związane z monitorowaniem alarmów, eksploatacją oraz utrzymaniem ciągłości pracy Alarmowych Centrów Odbiorczych;
  • odbiorcom instytucjonalnym systemów zabezpieczeń korzystającym z usług monitorowania alarmów;
  • projektantom i instalatorom systemów zabezpieczeń podłączanych do Alarmowych Centrów Odbiorczych;
  • projektantom i wykonawcom Alarmowych Centrów Odbiorczych.

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO