KURS „MONITORING ALARMÓW I ZDALNY DOZÓR WIZYJNY. WYMAGANIA I DOBRE PRAKTYKI”

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dot. usług monitorowania zarówno od strony obiektu chronionego, jak i od strony alarmowego centrum odbiorczego, wykorzystywania systemów transmisji alarmu oraz świadczenia usług dodanych dedykowanych użytkownikom końcowym.

W kursie zostaną uwzględnione wymagania Ustawy o ochronie osób i mienia, Metodyki uzgadniania planów ochrony Komendy Głównej Policji oraz norm: PN-EN 50131 Systemy alarmowe, PN-EN 50136 Systemy transmisji alarmu, PN-EN 50518 Alarmowe centra odbiorcze, NO-04-A004-9 Wymagania dot. monitorowania alarmów, ISO/IEC 27001.

Kurs jest unikatowym połączeniem wymagań dla usług monitorowania. Uczestnicy kursu uzyskają kompleksową wiedzę w zakresie:

  • samodzielnego doboru systemów transmisji alarmu w zależności od klasy systemu chronionego obiektu;
  • prawidłowego zaprojektowania, budowy i eksploatacji Alarmowego Centrum Odbiorczego;
  • zasad współdziałania Alarmowego Centrum Odbiorczego z zespołami serwisowymi i załogami interwencyjnymi;
  • wdrażania usług dodanych uzupełniających tradycyjną ofertę monitorowania alarmów;
  • stosowania wymagań prawnych i zaleceń normatywnych przy świadczeniu usług monitorowania alarmów.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zdanie egzaminu.
Absolwenci otrzymują dwa dokumenty wystawiane bezterminowo:
• zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652) – zgodnie z wymaganiami MEN ,
• dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Termin kursu:

II połowa roku 2024 

Miejsce realizacji kursu:

Siedziba PISA

Warszawa, woj. mazowieckie.

Kurs jest realizowany w wymiarze:

11 godzin (2 dni)

Koszt kursu:

Zależy od wybranej opcji i podany jest w karcie kursu

Kurs jest dedykowany:

  • firmom świadczącym usługi związane z monitorowaniem alarmów, eksploatacją oraz utrzymaniem ciągłości pracy Alarmowych Centrów Odbiorczych;
  • odbiorcom instytucjonalnym systemów zabezpieczeń korzystającym z usług monitorowania alarmów;
  • projektantom i instalatorom systemów zabezpieczeń podłączanych do Alarmowych Centrów Odbiorczych;
  • projektantom i wykonawcom Alarmowych Centrów Odbiorczych.

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO