KURS INWESTORÓW I ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH

Kurs przeznaczony jest dla pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw odpowiedzialnych za inwestycje związane z bezpieczeństwem obiektów i obszarów, a także dla osób nadzorujących lub zlecających usługi zabezpieczeń technicznych oraz użytkowników systemów.

Kurs pozwala jego uczestnikom na uzyskanie lub uzupełnienie specjalistycznej wiedzy dotyczącej w szczególności:

  • podstaw prawnych i normatywnych szacowania ryzyka,
  • wymagań prawnych dla systemów alarmowych oraz zaleceń wybranych norm europejskich i wymogów Normy Obronnej,
  • zasad wykonywania nowoczesnych systemów zabezpieczeń technicznych stosowanych w ochronie obiektów i obszarów,
  • dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej systemów,
  • procedur związanych z nadzorem nad uruchamianiem systemów i odbiorem technicznym,
  • uwarunkowań odpowiedzialności cywilno – prawnej inwestora i wykonawcy,

a także m.in.:

  • tworzenia technicznej części specyfikacji zamówienia lub zapytań ofertowych,
  • szacowania kosztów realizacji systemów.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zdanie egzaminu testowego.

Absolwent kursu otrzymuje dwa dokumenty wystawiane bezterminowo:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Informacja o kosztach kursu, zależnych od wybranej opcji, zawarta jest w karcie zgłoszenia.

Termin kursu:

21-25 września 2020

Miejsce realizacji kursu:

Siedziba PISA

Warszawa, woj. mazowieckie

Kurs jest realizowany w wymiarze:

48 godzin (5 dni)

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO