KURS „AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (SZBI) WG ISO/IEC 27001”

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów na audytorów wewnętrznych oraz osób, które chcą pozyskać lub poszerzyć wiedzę w zakresie wdrażania SZBI, są odpowiedzialne za organizację, wdrożenie i nadzór nad systemami bezpieczeństwa informacji, a także dla administratorów bezpieczeństwa informacji.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów oraz przygotowanie przyszłych audytorów wewnętrznych do samodzielnego prowadzenia audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zdanie egzaminu testowego.

Absolwent kursu otrzymuje dokumenty:

  • certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji WG ISO/IEC 27001 wydany przez organizację certyfikującą,
  • zaświadczenie Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych o ukończeniu kursu,
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Termin kursu:

do uzgodnienia

Miejsce realizacji kursu:

Siedziba PISA

Warszawa, woj. mazowieckie

Kurs jest realizowany w wymiarze:

14 godzin (2 dni)

Koszt kursu:

Zależy od wybranej opcji i podany jest w karcie kursu

Kurs organizowany jest dla osób:

  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
  • chcą uzyskać lub poszerzyć wiedzę.

 

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO