KURS WYMAGANIA PRAWNO-NORMATYWNE W ZAKRESIE SZACOWANIA RYZYKA, PROJEKTOWANIA I INSTALOWANIA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH STOPNI 1-4/NO

Kurs oparty jest na aktualnych przepisach prawa, a także polskich normach wprowadzających na obszarach naszego kraju normy europejskie.

Kurs dedykowany jest osobom, które są zainteresowane:

  • uzyskaniem poszerzonej specjalistycznej wiedzy niezbędnej do określania poziomu ryzyka i stopni zabezpieczenia technicznego w oparciu o aktualne wymagania prawno – normatywne;
  • zdobyciem umiejętności rozwiązywania problemów w dostosowaniu realizacji zabezpieczeń technicznych do nowych wymagań prawnych i normatywnych;
  • udziałem w warsztatach projektowych z uwzględnieniem Specyfikacji Technicznej PKN – CLC/TS 50131-7.

Uczestnicy kursu otrzymują dwa dokumenty wystawiane bezterminowo:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/NO (dla osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu projektowania w klasach SA1-SA4),
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do instalowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/NO (dla osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu instalowania w klasach SA1-SA4),
  • dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

lub

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (dla osób, które nie ukończyły kursu projektowania i kursu instalowania),

dyplom Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, udział w pracach warsztatowych i zdanie egzaminu.

Uczestnik kursu, który nie zda egzaminu otrzymuje zaświadczenie OS PISA o udziale w zajęciach dydaktycznych.

Termin kursu:

I kwartał 2021 r.

Miejsce realizacji kursu:

Siedziba PISA

Warszawa, woj. mazowieckie

Kurs jest realizowany w wymiarze:

30 godzin (3 dni)

Koszt kursu:

Zależy od wybranej opcji i podany jest w karcie kursu

BIURO

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

KONTAKT

tel./fax (22) 654 57 32
tel. (22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

DODATKOWE INFO