Rekomendacje


ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
Uchwała Zarządu nr 86 z 20 czerwca 2011 r.

Zarząd PISA, uznając potrzebę promowania wysokiego poziomu usług zabezpieczenia technicznego, opartych o najnowsze wymagania prawno – normatywne, świadczonych przez firmy członkowskie Polskiej Izby Systemów Alarmowych i inne podmioty gospodarcze nie zrzeszone w PISA, których kadra pracownicza zdobywa i uzupełnia wiedzę specjalistyczną w Ośrodku Szkoleniowym PISA, uchwala zmiany w Regulaminie Rekomendacji Technicznych PISA.
Znowelizowany Regulamin stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
Z dniem podjęcia uchwały traci moc obowiązującą Regulamin Rekomendacji Technicznych Polskiej Izby Systemów Alarmowych uchwalony 19 kwietnia 2007 r.