Ośrodek szkoleniowy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w szkoleniach organizowanych przez
 Ośrodek Szkoleniowy
Polskiej Izby Systemów Alarmowych
 
 
  1. Warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz wysokość opłat zawarte są w druku karty zgłoszenia.
  2. Przesłanie podpisanej karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest tożsame z akceptacją warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
  3. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest przekazanie organizatorowi wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania zgłaszającego, wraz z dokumentami wymienionymi w karcie zgłoszenia, w terminie do 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
  4. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia są rozpatrywane według kolejności nadsyłania.
  5. Zgłoszenia nadesłane w terminie późniejszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia są rozpatrywane warunkowo.
  6. Nieobecność na szkoleniu nie stanowi podstawy do zwrotu należności.
  7. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  8. Rezygnacje z udziału w szkoleniu są przyjmowane tylko w formie pisemnej.
  9. Organizator, po otrzymaniu rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 14 dni przed jego rozpoczęciem, zwróci zgłaszającemu wpłaconą kwotę w pełnej wysokości. Organizator obciąży zgłaszającego opłatą manipulacyjną w wysokości 50 % ceny kursu w przypadku otrzymania rezygnacji w terminie późniejszym, lecz nie później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora, wniesione opłaty podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.