Ośrodek szkoleniowy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
Działalność ośrodka szkoleniowego

Polska Izba Systemów Alarmowych powołała i zorganizowała w 2001 roku własny Ośrodek Szkoleniowy jako niepubliczną placówkę oświaty pozaszkolnej funkcjonującą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Aktualnie Ośrodek Szkoleniowy PISA (OS PISA) funkcjonuje w ramach prowadzonej przez PISA działalności gospodarczej wspierającej system oświaty i na podstawie Statutu PISA, jako ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Ośrodek Szkoleniowy PISA to pierwsza w Polsce placówka kształcenia zawodowego działająca w strukturach organizacji samorządowej branży security. Nadzór merytoryczny nad działalnością OS PISA sprawuje Rada Programowa, w skład której wchodzą: dr Marek Bielski (przewodniczący Rady), mgr inż. Włodzimierz Cieślak, mgr inż. Wojciech Dąbrowski, inż. Maksymilian Majerski, dr Bolesław G. Stanejko, mgr inż. Andrzej Tomczak. Kształcenie w OS PISA podporządkowane jest układowi stopniowania. Poszczególne kursy traktowane są jako kolejne stopnie jednego i zwartego systemu kształcenia, poczynając od kursu podstawowego dla instalatorów, a kończąc na kursach wysoce specjalizowanych dla ekspertów i doradców, obejmujących tematykę z zakresu wiedzy zawodowej na najwyższym poziomie. Działalność dydaktyczna ukierunkowana jest na aktualne i rzeczywiste potrzeby gospodarcze środowiska zawodowego. Kursy organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy PISA adresowane są do przedsiębiorców działających w branży i ich pracowników oraz do profesjonalnych użytkowników zabezpieczeń technicznych i osób odpowiedzialnych za stan technicznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń objętych ochroną. Absolwenci kursów otrzymują dokumenty wystawiane bezterminowo: - zaświadczenie o ukończeniu kursu, - dyplom Ośrodka Szkoleniowego PISA. W Ośrodku Szkoleniowym PISA realizowane są następujące programy kształcenia zawodowego:

 1. Kursy pracownika zabezpieczenia technicznego „Instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1–4 /klas SA1-SA4/NO”.
 2. Kursy pracownika zabezpieczenia technicznego „Projektowanie systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1- 4/NO”.
 3. Kursy pracownika zabezpieczenia technicznego „Montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania.”
 4. Kursy inwestorów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych.
 5. Kursy audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) wg ISO/IEC 27001.
 6. Kursy „Wymagania prawno-normatywne w zakresie szacowania ryzyka, projektowania i instalowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/NO”.
 7. Kursy kosztorysowania systemów zabezpieczeń technicznych.
 8. Kursy „Systemy dozoru wizyjnego (VSS) wykorzystujące protokół internetowy (IP) do transmisji wizji”.
 9. Kursy „Zewnętrzne systemy zabezpieczeń”.
 10. Kursy „Integracja systemów zabezpieczeń. Uwarunkowania i procesy”.
 11. Kursy „Praktyczne aspekty stosowania wymagań Normy Obronnej w procesach projektowania i instalowania systemów zabezpieczeń technicznych”.
 12. Kursy „Monitoring alarmów i zdalny dozór wizyjny. Wymagania i dobre praktyki”
 13. Kursy dedykowane o wybranej specjalizacji.
 14. Seminaria dokształcające dla ekspertów i doradców.

 Kursy dedykowane realizowane są na zamówienie instytucjonalnych użytkowników zabezpieczeń technicznych i uwzględniają specyficzne rozwiązania systemowe, procedury i techniki zabezpieczenia obiektów z uwzględnieniem uregulowań prawnych i normatywnych podejmowanych działań ochronnych. Oferta szkoleń specjalistycznych jest każdorazowo dostosowywana do charakteru określonego obiektu i indywidualnych wymagań jego administratora. W Ośrodku Szkoleniowym PISA umiejętności zawodowe nabyło ponad 6500 pracowników firm branży zabezpieczeń technicznych, przedstawicieli urzędów i instytucji centralnych, wojska, policji, banków, instytucji finansowych, telekomunikacji, poczty, elektrowni, kopalń, elektrociepłowni, towarzystw ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i innych przedsiębiorstw ważnych dla gospodarki Państwa.