Biuro doradztwa i ekspertyz

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
REGULAMIN
POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH

w sprawie świadczenia usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
oraz działalności ekspertów
(znowelizowany uchwałą Zarządu PISA z dnia 17 sierpnia 2015 r.)

 

§ 1


Regulamin określa:

 1. warunki świadczenia usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa przez Polską Izbę Systemów Alarmowych (zwaną dalej PISA);
 2. warunki powoływania i działania ekspertów Polskiej Izby Systemów Alarmowych (zwanych dalej ekspertami PISA) oraz ekspertów stowarzyszonych PISA (zwanych dalej ekspertami stowarzyszonymi PISA);
 3. warunki funkcjonowania Biura Doradztwa i Ekspertyz Polskiej Izby Systemów Alarmowych (w dalszej części regulaminu zwanego Biurem Doradztwa Ekspertyz PISA).
§ 2


Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa obejmuje prowadzenie badań i wydawanie opinii lub ekspertyz dotyczących:

 1. projektowania i montażu urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia;
 2. warunków eksploatacji, konserwacji i napraw tego rodzaju urządzeń i systemów;
 3. warunków stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych;
 4. zabezpieczeń mechanicznych w ochronie osób i mienia;
 5. stanu bezpieczeństwa miejsc i obiektów oraz sposobów i środków neutralizacji zagrożeń, w szczególności przez stosowanie elektronicznych urządzeń i systemów oraz zespolenie bezpośredniej ochrony fizycznej z zabezpieczeniem technicznym.

§ 3

Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa określone w § 2 wykonują eksperci PISA lub zespoły kierowane przez ekspertów PISA, w skład których mogą wchodzić eksperci stowarzyszeni PISA i zaproszeni specjaliści.

§ 4
 1. Ekspertów PISA i ekspertów stowarzyszonych PISA powołuje Zarząd Izby w drodze uchwały, na podstawie wniosku kandydata i po udokumentowaniu przez niego spełnienia warunków określonych w § 5 regulaminu, a nadto uwzględniając dotychczasowy dorobek zawodowy kandydata w postaci: publikacji z zakresu projektowania, montażu i eksploatacji elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, patentów, wzorów użytkowych oraz opracowanych projektów tego rodzaju urządzeń i systemów.
 2. Potwierdzeniem powołania jest:
  1. wpis na listę ekspertów PISA i wydany „Certyfikat eksperta Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa” lub odpowiednio wpis na listę ekspertów stowarzyszonych PISA i wydany „Certyfikat eksperta stowarzyszonego Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa”;
  2. certyfikat eksperta jest wydawany na czas określony, z terminem ważności 5 lat od daty wydania. Wznowienie bądź wstrzymanie wydania ważnego certyfikatu następuje z urzędu, po ocenie przez Zarząd PISA spełniania przez eksperta warunków określonych w Regulaminie. Decyzja Zarządu o wstrzymaniu wydania ważnego certyfikatu wymaga pisemnego powiadomienia eksperta.
 3. Koszty związane z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym, wpisem i wydaniem certyfikatu, których wysokość określa uchwała Zarządu PISA, pokrywa kandydat.
 4. Wzory certyfikatów stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
 5. Wpis na listę ekspertów PISA i wydany certyfikat uprawnia do używania tytułu „Eksperta Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa” i posługiwania się pieczęcią zawierającą w swej treści imię i nazwisko osoby oraz określenie „Ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa”.
 6. Wpis na listę ekspertów stowarzyszonych PISA oraz wydany certyfikat uprawnia do używania tytułu „Eksperta Stowarzyszonego Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa” i posługiwania się pieczęcią zawierającą w swej treści imię i nazwisko osoby oraz określenie „Ekspert Stowarzyszony Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa”.
 7. Ekspert PISA składa wobec Zarządu Izby ślubowanie następującej treści: „Świadomy znaczenia moich słów przyrzekam uroczyście, że obowiązki eksperta Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa będę wykonywać z należytą starannością, bezstronnie i obiektywnie, zgodnie z moją wiedzą i doświadczeniem, przestrzegając przepisów prawa i zasad współżycia społecznego”.
 8. Ekspert stowarzyszony składa wobec Zarządu Izby ślubowanie następującej treści: „Świadomy znaczenia moich słów przyrzekam uroczyście, że obowiązki eksperta stowarzyszonego Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa będę wykonywać z należytą starannością, bezstronnie i obiektywnie, zgodnie z moją wiedzą i doświadczeniem, przestrzegając przepisów prawa i zasad współżycia społecznego”.
 9. Złożone przez eksperta PISA lub eksperta stowarzyszonego PISA przyrzeczenie stanowi również jego oświadczenie woli o zobowiązaniu się przestrzegania nakazów i zakazów wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 5

 1. Ekspertem PISA może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada zdolność do czynności prawnych, co potwierdza swoim oświadczeniem pisemnym stwierdzonym własnoręcznym podpisem;
  2. posiada wykształcenie wyższe, co potwierdza dyplomem ukończenia studiów;
  3. legitymuje się:
   1. dyplomem kursu ekspertów Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych lub
   2. równoważnym dyplomem wydanym przez inny ośrodek szkoleniowy lub minimum dziesięcioletnim udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu usług zabezpieczenia technicznego, a także dyplomami ukończenia wskazanych kursów Ośrodka Szkoleniowego PISA oraz uzyska pozytywną ocenę Komisji Egzaminacyjnej OS PISA z pisemnego i ustnego egzaminu eksperckiego;
  4. jest, jako przedsiębiorca, członkiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych, albo jest wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjnej, które to podmioty gospodarcze są członkami Polskiej Izby Systemów Alarmowych, albo jest pracownikiem tego rodzaju podmiotu gospodarczego;
  5. nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne, co potwierdza zaświadczeniem o niekaralności.
 2. Ekspertem stowarzyszonym PISA może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada zdolność do czynności prawnych, co potwierdza swoim oświadczeniem pisemnym stwierdzonym własnoręcznym podpisem;
  2. posiada wykształcenie wyższe, co potwierdza dyplomem ukończenia studiów;
  3. legitymuje się:
   1. dyplomem kursu ekspertów Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych lub
   2. równoważnym dyplomem wydanym przez inny ośrodek szkoleniowy lub minimum dziesięcioletnim udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu usług zabezpieczenia technicznego, a także dyplomami ukończenia wskazanych kursów Ośrodka Szkoleniowego PISA oraz uzyska pozytywną ocenę Komisji Egzaminacyjnej OS PISA z pisemnego i ustnego egzaminu eksperckiego;
  4. nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne, co potwierdza zaświadczeniem o niekaralności.
 3. Decyzję w sprawie uznania równoważnego dyplomu wydanego przez inny ośrodek szkoleniowy oraz wymaganego doświadczenia zawodowego podejmuje każdorazowo Zarząd Izby.

§ 6

Kursy ekspertów PISA w zakresie bezpieczeństwa oraz zajęcia seminaryjne w tym zakresie prowadzi Ośrodek Szkoleniowy Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

§ 7

Eksperci PISA i eksperci stowarzyszeni PISA są obowiązani:

 1. przestrzegać postanowień statutu Polskiej Izby Systemów Alarmowych;
 2. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu;
 3. prowadzić badania wszechstronnie i obiektywnie, uwzględniając aktualny stan wiedzy i doświadczenia praktyki, oraz wydawać opinie bezwzględnie przestrzegając wymogów bezstronności;
 4. przestrzegać przepisów prawa i zasady współżycia społecznego;
 5. dochować tajemnic klienta, które posiedli w trakcie wykonywania prac badawczych;
 6. uczestniczyć w dokształcających zajęciach seminaryjnych dla ekspertów oraz innych nowych kierunkach kształcenia organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy PISA.

§ 8

 1. Ekspert PISA może wykonywać usługę doradztwa w zakresie bezpieczeństwa w dwojaki sposób:
  1. indywidualnie na własny rachunek, w zakresie przedmiotowym określonym w § 2 pkt 1-2 regulaminu;
  2. indywidualnie albo grupowo za pośrednictwem Biura Doradztwa i Ekspertyz PISA.
 2. Ekspert stowarzyszony PISA może wykonywać usługę doradztwa w zakresie bezpieczeństwa grupowo za pośrednictwem Biura Doradztwa i Ekspertyz PISA.

§ 9

 1. Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa świadczone za pośrednictwem Biura Doradztwa i Ekspertyz PISA, jak i wydanie w związku z tym opinii oraz ekspertyzy, są realizowane i autoryzowane przez Polską Izbę Systemów Alarmowych.
 2. W razie świadczenia usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa za pośrednictwem Biura Doradztwa i Ekspertyz PISA, koszty związane z usługą ponosi Polska Izba Systemów Alarmowych i ona uzyskuje przychody z tytułu wykonania usługi i wydanej opinii lub ekspertyzy.
 3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 określenie warunków wykonania czynności z zakresu doradztwa, opracowania opinii lub ekspertyzy, odpowiedzialności za treść opinii lub ekspertyzy oraz kwoty wynagrodzenia, odbywa się na podstawie umów o dzieło pomiędzy Polską Izbą Systemów Alarmowych, jako zamawiającą, a ekspertem, ekspertem stowarzyszonym, specjalistą, jako przyjmującym zamówienie.

§ 10

Ekspert PISA wykonując usługę doradztwa w zakresie bezpieczeństwa indywidualnie na własny rachunek i wydając opinię na swoje nazwisko ponosi pełną odpowiedzialność w rozumieniu przepisów prawa za wykonaną usługę oraz wydaną opinię, i nie może posługiwać się firmą Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

§ 11

 1. Eksperci PISA mają obowiązek pisemnego informowania Biura Doradztwa i Ekspertyz PISA o wydanych opiniach i ekspertyzach przeprowadzonych na własny rachunek.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, winna być przekazana do BDiE PISA w terminie do 30 dni od daty przyjęcia opinii lub ekspertyzy przez zamawiającego i zawierać pełną nazwę zamawiającego oraz temat opinii lub ekspertyzy.
 3. Udokumentowana praktyka ekspercka prowadzona na własny rachunek stanowi element oceny Zarządu PISA, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2).

§ 12

 1. W razie naruszenia obowiązków wyszczególnionych w § 7 i § 11 Regulaminu oraz zakazu wynikającego z treści § 10 regulaminu Zarząd może pozbawić daną osobę certyfikatu i skreślić z listy ekspertów PISA lub listy ekspertów stowarzyszonych PISA.
 2. Zarząd Izby może pozbawić daną osobę certyfikatu i skreślić z listy ekspertów PISA lub ekspertów stowarzyszonych PISA, jeżeli ona przestała spełniać warunki określone w § 5 regulaminu.

§ 13

 1. Ekspertyza i opinia, jako dokumenty, powinny składać się z co najmniej czterech części, przy czym:
  1. część pierwsza dokumentu winna zawierać: szczegółową nazwę dokumentu, miejsce i czas jego sporządzenia, imię i nazwisko eksperta PISA (ekspertów PISA, ekspertów stowarzyszonych PISA i zaproszonych specjalistów);
  2. część drugą dokumentu winien stanowić szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ekspertyzy lub opinii, i wskazanie podmiotu zlecającego badania;
  3. część trzecia dokumentu powinna zawierać szczegółowy opis procesu badawczego ze wskazaniem zastosowanych metod i technik badawczych;
  4. część czwartą dokumentu winny stanowić wnioski będące stanowiskiem eksperta PISA (ekspertów PISA, ekspertów stowarzyszonych PISA i zaproszonych specjalistów) wobec przedmiotu badań uwzględniając zakres zainteresowania podmiotu zlecającego badania.
 2. Autoryzacja ekspertyzy lub opinii następuje poprzez podpisanie ich przez autorów (ekspertów PISA, ekspertów stowarzyszonych PISA), a w przypadku ekspertyzy lub opinii Biura Doradztwa i Ekspertyz PISA – dodatkowo przez złożenie podpisu dyrektora Biura i opieczętowanie dokumentu pieczęcią okrągłą.
 3. Egzemplarze archiwalne ekspertyz i opinii, o których mowa w ust. 2, przechowywane są w Biurze Doradztwa i Ekspertyz PISA.

§ 14

 1. Biuro Doradztwa i Ekspertyz PISA istnieje i funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Polskiej Izby Systemów Alarmowych.
 2. Biurem Doradztwa i Ekspertyz PISA kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje uchwałą Zarząd Izby.
 3. Ciałem doradczym dyrektora Biura Doradztwa i Ekspertyz jest Kolegium Ekspertów powoływane przez Zarząd Izby na wniosek dyrektora.
 4. Biuro Doradztwa i Ekspertyz PISA dysponuje dwoma pieczęciami:
  1. podłużną o treści „Biuro Doradztwa i Ekspertyz Polskiej Izby Systemów Alarmowych w Warszawie”;
  2. okrągłą, na której widnieje logo Polskiej Izby Systemów Alarmowych i wokół okręgu napis Biuro Doradztwa i Ekspertyz PISA.
 5. Okrągłą pieczęć używa się tylko do opieczętowania ekspertyz i opinii wydanych przez Biuro Doradztwa i Ekspertyz PISA.