Biuro doradztwa i ekspertyz

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
REGULAMIN
POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH

w sprawie świadczenia usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
oraz działalności ekspertów
(znowelizowany uchwałą Zarządu PISA nr 35 z dnia 28 grudnia 2018 r.)

 § 1

Regulamin określa:

 1. warunki świadczenia usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa przez Polską Izbę Systemów Alarmowych (zwaną dalej PISA);
 2. warunki przyznawania statusu eksperta i działania ekspertów Polskiej Izby Systemów Alarmowych (zwanych dalej ekspertami PISA) oraz ekspertów stowarzyszonych PISA (zwanych dalej ekspertami stowarzyszonymi PISA);
 3. warunki funkcjonowania Biura Doradztwa i Ekspertyz Polskiej Izby Systemów Alarmowych (w dalszej części Regulaminu zwanego także BDiE).

§ 2

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa obejmuje prowadzenie badań, wykonywanie ekspertyz, opracowywanie wytycznych i koncepcji oraz wydawanie opinii dotyczących:

 1. szacowania ryzyka, projektowania, integracji oraz montażu urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego, sygnalizujących zagrożenie osób i mienia;
 2. eksploatacji, konserwacji i napraw tego rodzaju urządzeń i systemów;
 3. stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach;
 4. zabezpieczeń mechanicznych stosowanych w ochronie osób i mienia; 
 5. stanu bezpieczeństwa miejsc, obiektów i obszarów, zarządzania bezpieczeństwem oraz sposobów i środków redukujących zagrożenia, w szczególności przez stosowanie elektronicznych urządzeń i systemów oraz zespolenie bezpośredniej ochrony fizycznej z zabezpieczeniem technicznym.

§ 3

 1. Ekspertyza, opinia, wytyczne i koncepcja, jako dokumenty, powinny składać się z co najmniej czterech części, przy czym:
  1. część pierwsza dokumentu powinna zawierać: szczegółową nazwę dokumentu, miejsce i czas jego sporządzenia, imiona i nazwiska ekspertów PISA, ekspertów stowarzyszonych PISA i zaproszonych specjalistów;
  2. część druga dokumentu powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu i zakresu pracy eksperckiej oraz wskazanie podmiotu zlecającego i podstaw badania;
  3. część trzecia dokumentu powinna zawierać szczegółowy opis procesu badawczego ze wskazaniem zastosowanych metod i technik badawczych oraz źródeł prawnych i normatywnych;
  4. część czwarta dokumentu powinna zawierać opracowanie przedmiotu pracy eksperckiej oraz wnioski będące stanowiskiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych wobec przedmiotu badań przy uwzględnieniu zakresu zainteresowania podmiotu zlecającego badania.
 2. Autoryzacja opracowania eksperckiego PISA następuje poprzez podpisanie dokumentu przez autora lub autorów (ekspertów, ekspertów stowarzyszonych PISA i zaproszonych specjalistów) lub kierownika zespołu ekspertów, oraz dyrektora Polskiej Izby Systemów Alarmowych.
 3. Egzemplarze archiwalne opracowań eksperckich wydanych przez PISA, o których mowa w ust. 2, przechowywane są w Biurze Doradztwa i Ekspertyz PISA.

§ 4

Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa określone w § 2 wykonują zespoły powoływane przez BDiE, kierowane przez ekspertów PISA, w skład których mogą wchodzić eksperci stowarzyszeni PISA i zaproszeni specjaliści. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą BDiE, wykonanie usługi doradztwa nie wymaga powoływania zespołu ekspertów.  

§ 5

 1. Status eksperta i eksperta stowarzyszonego PISA przyznaje Zarząd PISA w drodze uchwały, na podstawie wniosku i ankiety kandydata, których wzór stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu, po spełnieniu warunków określonych w § 6  Regulaminu, a ponadto uwzględniając dotychczasowy dorobek zawodowy kandydata w postaci: publikacji z zakresu projektowania, montażu i eksploatacji elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, patentów, wzorów użytkowych oraz opracowanych projektów tego rodzaju urządzeń i systemów.
 2. Potwierdzeniem przyznania statusu eksperta jest wpis na listę ekspertów PISA i wydany „Certyfikat eksperta Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa” lub odpowiednio wpis na listę ekspertów stowarzyszonych PISA i wydany „Certyfikat eksperta stowarzyszonego Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa”.
 3. Certyfikat eksperta jest wydawany na czas określony, z terminem ważności 3 lat od daty wydania. Wznowienie certyfikatu odbywa się na wniosek eksperta, po ocenie przez Zarząd PISA spełniania warunków określonych w Regulaminie. Decyzja Zarządu PISA o wznowieniu lub wstrzymaniu wydania ważnego certyfikatu wymaga pisemnego powiadomienia.
 4. Certyfikaty eksperta i eksperta stowarzyszonego PISA wydane przed dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu zachowują ważność do określonego w nich terminu. 
 5. Wysokość kosztów związanych z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym, egzaminem, wpisem i wydaniem certyfikatu, określa Zarząd PISA w trybie uchwały. Koszty te pokrywa kandydat na eksperta lub eksperta stowarzyszonego PISA.
 6. Wzory certyfikatów stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do niniejszego Regulaminu.
 7. Aktualna lista ekspertów i ekspertów stowarzyszonych PISA jest publikowana na stronie internetowej PISA wraz z informacją o specjalizacji eksperckiej i terminie ważności certyfikatu.
 8. Wpis na listę ekspertów PISA i wydany certyfikat uprawnia do używania tytułu „Eksperta Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa”, a w przypadku wykonywania usługi doradztwa za pośrednictwem BDiE do posługiwania się pieczęcią zawierającą w swej treści imię i nazwisko osoby oraz określenie „Ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa”.8. Wpis na listę ekspertów stowarzyszonych PISA oraz wydany certyfikat uprawnia do używania tytułu „Eksperta stowarzyszonego Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa”, a w przypadku wykonywania usługi doradztwa za pośrednictwem BDiE do posługiwania się pieczęcią zawierającą w swej treści imię i nazwisko osoby oraz określenie „Ekspert stowarzyszony Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa”.
 9. Ekspert PISA składa wobec Zarządu PISA ślubowanie następującej treści: „Świadomy znaczenia moich słów przyrzekam uroczyście, że obowiązki eksperta Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa będę wykonywać z należytą starannością, bezstronnie i obiektywnie, zgodnie z moją wiedzą i doświadczeniem, przestrzegając przepisów prawa i zasad współżycia społecznego”.
 10. Ekspert stowarzyszony składa wobec Zarządu PISA ślubowanie następującej treści: „Świadomy znaczenia moich słów przyrzekam uroczyście, że obowiązki eksperta stowarzyszonego Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa będę wykonywać z należytą starannością, bezstronnie i obiektywnie, zgodnie z moją wiedzą i doświadczeniem, przestrzegając przepisów prawa i zasad współżycia społecznego”.
 11. Złożone przez eksperta lub eksperta stowarzyszonego PISA przyrzeczenie stanowi jego oświadczenie woli o zobowiązaniu się przestrzegania nakazów i zakazów wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 6

 1. Kandydatem na eksperta PISA może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. jest, jako przedsiębiorca, członkiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych, albo jest wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjnej, które to podmioty gospodarcze są członkami Polskiej Izby Systemów Alarmowych, albo jest pracownikiem takiego podmiotu gospodarczego;
  2. posiada zdolność do czynności prawnych, co potwierdza swoim pisemnym oświadczeniem potwierdzonym własnoręcznym podpisem;
  3. nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne;
  4. posiada wykształcenie wyższe, co potwierdza dyplomem ukończenia studiów;
  5. posiada udokumentowaną co najmniej 10 - letnią praktykę w zakresie objętym specjalizacją ekspercką;
  6. posiada rekomendację co najmniej dwóch ekspertów PISA lub jednego eksperta PISA i jednego doradcy Zarządu PISA;
  7. ukończyła kursy zawodowe organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy PISA, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.
 2. Kandydatem na eksperta stowarzyszonego PISA może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada zdolność do czynności prawnych, co potwierdza swoim pisemnym oświadczeniem potwierdzonym własnoręcznym podpisem;
  2. nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne;
  3. posiada wykształcenie wyższe, co potwierdza dyplomem ukończenia studiów;
  4. posiada udokumentowaną co najmniej 10 - letnią praktykę w zakresie objętym specjalizacją ekspercką;
  5. posiada rekomendację co najmniej dwóch ekspertów PISA lub jednego eksperta PISA i jednego doradcy Zarządu PISA;
  6. ukończyła kursy zawodowe organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy PISA, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

§ 7

 1. Przyznanie przez Zarząd PISA statusu eksperta lub eksperta stowarzyszonego PISA następuje po spełnieniu przez kandydata warunków, o których mowa w § 6, oraz zdaniu egzaminu przed Komisją egzaminacyjną PISA.
 2.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie kopii zaświadczeń o ukończeniu kursów zawodowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy PISA, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. Zmiana treści załącznika nr 3 nie powoduje zmian postanowień Regulaminu.
 3. Komisję egzaminacyjną powołuje Zarząd PISA na wniosek dyrektora Biura Doradztwa i Ekspertyz PISA, w składzie minimum trzech osób, w tym sekretarza Komisji w osobie kierownika Ośrodka Szkoleniowego PISA.
 4. W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzą eksperci PISA i doradcy Zarządu PISA. W uzasadnionych przypadkach w skład Komisji egzaminacyjnej może być powołany specjalista spoza PISA rekomendowany przez co najmniej dwóch ekspertów PISA.
 5. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 6. Komisja egzaminacyjna, w terminie 14 dni od jej powołania, wyznacza miejsce i termin egzaminu, którego przeprowadzenie następuje nie później niż 45 dni od daty wyznaczenia.
 7. Egzamin ma na celu sprawdzenie kwalifikacji kandydata niezbędnych do świadczenia usług doradczych, w tym prowadzenia badań, wykonywania ekspertyz, opracowywania wytycznych i koncepcji oraz wydawania opinii w zakresie, o którym mowa w § 2.
 8. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny ma wykazać umiejętność kandydata do przeprowadzenia analizy zadania eksperckiego wyznaczonego przez Komisję w trakcie egzaminu, wyspecyfikowania poszczególnych czynności eksperckich, oszacowania ich pracochłonności oraz zwrócenia uwagi na ewentualne potrzeby skorzystania z pomocy dodatkowych specjalistów i doradców. Egzamin ustny polega na obronie pracy pisemnej i udzielaniu odpowiedzi na pytania Komisji egzaminacyjnej.
 9. Posiedzenie Komisji egzaminacyjnej jest protokołowane.
 10. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest zaświadczenie wydane przez Komisję egzaminacyjną.
 11. Kandydat na eksperta lub eksperta stowarzyszonego PISA, którego kwalifikacje zostały uznane przez Komisję za niewystarczające ma prawo odwołać się do Zarządu PISA w terminie do 14 dni od otrzymania decyzji Komisji egzaminacyjnej.
 12. Zarząd PISA, po rozpatrzeniu odwołania, może powołać Komisję egzaminacyjną w nowym składzie i dopuścić kandydata do powtórnego egzaminu. Decyzja drugiej Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 13. W przypadku, gdy druga Komisja egzaminacyjna uznała kwalifikacje kandydata na eksperta lub eksperta stowarzyszonego PISA za niewystarczające, ponowne ubieganie się kandydata o przystąpienie do egzaminu jest możliwe po upływie roku na podstawie nowego wniosku, o którym mowa w § 5 pkt 1. 

§ 8

Eksperci i eksperci stowarzyszeni PISA są obowiązani:

 1. przestrzegać postanowień statutu Polskiej Izby Systemów Alarmowych;
 2. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu;
 3. prowadzić badania wszechstronnie i obiektywnie, uwzględniając aktualny stan wiedzy i doświadczenia wynikającego z praktyki, oraz wydawać opinie bezwzględnie przestrzegając wymogów bezstronności;
 4. przestrzegać przepisów prawa i zasad współżycia społecznego;
 5. dochować tajemnic klienta, które posiedli w trakcie wykonywania prac eksperckich;
 6. uczestniczyć w dokształcających zajęciach seminaryjnych dla ekspertów oraz w nowych kursach zawodowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy PISA poszerzających katalog szkoleń wymaganych, zawarty w załączniku nr 3 do Regulaminu.

§ 9

 1. Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, a także wydane w związku z tymi usługami opracowania, są realizowane i autoryzowane przez Polską Izbę Systemów Alarmowych, która ponosi odpowiedzialność za treść wydanych dokumentów.
 2. Koszty związane z wykonaniem usługi ponosi Polska Izba Systemów Alarmowych i ona uzyskuje przychody z tytułu jej wykonania.
 3. Określenie warunków wykonywania przez ekspertów usługi doradztwa oraz kwot wynagrodzenia odbywa się na podstawie umów cywilno-prawnych pomiędzy Polską Izbą Systemów Alarmowych jako zamawiającym, a ekspertem, ekspertem stowarzyszonym lub innym specjalistą, jako przyjmującym zamówienie.

§ 10

Ekspert lub ekspert stowarzyszony PISA wykonując usługę doradztwa w zakresie bezpieczeństwa indywidualnie na własny rachunek i wydając opinię na swoje nazwisko ponosi pełną odpowiedzialność, w rozumieniu przepisów prawa, za wykonaną usługę oraz wydaną opinię i nie może posługiwać się pieczęcią eksperta PISA i występować pod firmą Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

§ 11

Zarząd PISA może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy ekspertów lub ekspertów stowarzyszonych PISA, jeżeli ekspert:

 1. przestał spełniać warunki określone w § 6 ust. 1 pkt. 1), 2), 3) lub ust. 2 pkt. 1), 2) Regulaminu;
 2. naruszył obowiązki wyszczególnione w § 8 Regulaminu lub zakaz wynikający z treści § 10 Regulaminu.

§ 12

 1. Biuro Doradztwa i Ekspertyz PISA funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Polskiej Izby Systemów Alarmowych.
 2. Biurem Doradztwa i Ekspertyz PISA kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje uchwałą Zarząd PISA.
 3. Ciałem doradczym dyrektora Biura Doradztwa i Ekspertyz jest Kolegium Ekspertów powoływane przez Zarząd PISA na wniosek dyrektora.
 4. Biuro Doradztwa i Ekspertyz PISA dysponuje dwoma pieczęciami:
  1. podłużną o treści „Polska Izba Systemów Alarmowych. Biuro Doradztwa i Ekspertyz w Warszawie”;
  2. okrągłą, na której widnieje logo Polskiej Izby Systemów Alarmowych i wokół okręgu napis „Polska Izba Systemów Alarmowych. Biuro Doradztwa i Ekspertyz”.
 5. Pieczęci używa się wyłącznie do opieczętowania stron dokumentów wydanych przez PISA.